Ипирос - край разгневавшегося бога (другая Греция)

Βαρειά πέφτει η βροχή,
ασταμάτητα.
Πέφτει πάνω στον τσίγκο
των σπιτιών
και τραγουδάει σκοπούς
βουνίσιους Ηπειρώτικους
απ’ του κλαρίνου
τη λαλιά συντροφεμένους.

Και τραγουδάει καημούς
της ξενητειάς,
και τραγουδάει
χαρές και πίκρες.
Μοσκοβολάει η γη,
αγάλλιασαν τα δέντρα
κι οι χαρούμενοι κήποι,
τα μικρά μποστάνια
μύρωσαν τον αγέρα
δροσερή ευωδιά.
Ξαλαφρωμένη κι η ψυχή
ανάσανε βαθειά,
ντύθηκε νιο κουράγιο
καθώς το δειλινό
φρεσκολουσμένο, αέρινο
μας αγκαλιάζει αργά вЂ¦

Ηρώ Δημοπούλου

Когда приезжаешь сюда впервые, воистину открываешь для себя многое. Как будто вдруг видишь все в ином свете, совсем не так, как привык... И новые лица, и новые традиции, и совсем другая природа... Путешествие по Ипиросу похоже на игру фантазии, на сплетение мифа и реальности.

Мне, например, привыкшей к каждодневному ощущению праздника пестрых Афин, так и вообще показалось, что здесь - не Греция, а если и Греция, то - "другая"... Далекая и строгая, молчаливая, суровая, словом,  - та, какой я видеть ее не привыкла... Сущность ее совсем другая - непохожая на ту прославленную, теплую и общительную радушность, с которой встречают тебя Аттика и острова. Греция Ипироса, как бы ... глубоко ушедшая в себя, в свои законы и обычаи, похожая на ту тянущуюся, низкую мелодию местных напевов, которую неподготовленному уху трудно воспринять, что несется от селения к селению : от Арты, через Превезу, Игуменицу до Иоаннены и отражается в гладких, как зеркало, озерах, шелестит ветром в кленовых рощах, хрустит морозцем в снегах закостенелого Пиндоса, звенит обжигающим летним зноем в полях Феспротии, свистит дуновением порывистого ветра, что, облетая эти земли, неизменно несется с моря, где тремя могучими глыбами заслоняют этот край от фортуны Керкира, Лефкада и Пакси.

Помню свое первое путешествие сюда. Ехали на машине, глазели по сторонам... Радуя глаз, чередой проносились за окном старик-Коринф, многоцветный Пелопонес, веселая Патра, и вот - уже шепотом на ухо заговаривает с тобой тихонько набегающей волной Амфилохия... Пять часов в дороге - немало, нужен привал. И мы уже сидим в одном из кафе тихой бухты. После многолюдных, гудящих десятками языков и интонаций Афин, такое сонное местечко кажется тебе почти волшебным, завораживает, не желает отпускать. Но надо успеть до наступления ночи - и привал наш недолог. Вечер незаметно опускается на дороги сумерками и почти сиреневым густым туманом. А дорога все выше петляет в горах, становится опаснее: направо - глыбы камня, налево - морская стихия. Туман все плотнее подкрадывается к лобовому стеклу автомобиля и становится даже немного жутко.

- Что это? Как в сказке!

- Уууу, сказка и есть - увидишь!

А если - о сказках...

 Попробуем перефразировать миф... Может быть, когда-то - в давние  времена всемогущий и нетерпеливый Зевс  преследовал, по обыкновению, в этих местах пастушку, что мягко ступая босыми ногами по острым камням, скромная, как и всякая ипиротиса, все-таки сбежала от него - к счастью или к несчастью... И с тех пор разгневанный, непривыкший к непослушанию, Зевс не прекращает войну против Ипироса: то дождями, то грозами, а в иные года - заморозками и неурожаями, частенько - тяжелыми облаками тумана, словно замершими на верхушках непокорных гор - там, где притулившись, как птичьи гнезда, висят тихие деревушки (укутал, спрятал, будто и видеть их не желал). Но Ипирос, славный своим упрямством, соперничая с самим владыкой, распластался до Севера, где отразился  небом в непослушных реках, гордых, в момент меняющих свой нрав...

И вот уже на протяжении веков гнев Зевса штормами омывает Ипирос и  летним зноем нагревает колючий камень...

Сердитый, непокорный, тяжелый, скупой - вот те слова, в которые облачаются мысли, когда думаешь об этом крае. А если от сказок обратиться к реальности  - так ли скуп он? Так ли скупа "другая Греция"?

Прежде всего, своей культурой и своей природой, конечно же, Ипирос стоит особняком - и это определяется его местом и его особенностями. Казалось бы, втиснутый природой в такой дальний и неудобный угол, обрамленный титанических размеров горами, Ипирос отделен от остальной Греции, что и объясняет направление местного образа жизни, разнообразие прикладных искусств. Ведь, несмотря на то, что хоть и заключен этот край в крепкое каменное объятие, а на вершинах Мецово укутывается снегом, все ж  высокие его дороги, петляя, спускаются к морю, образуя некое соглашение противоречий. И мгновенно меняется ландшафт: цвет камня светлеет, озаренный солнцем - таким, какое может светить только над морем. И вот уже зеленый - цвет пихтовых и кленовых лесов уступает место светлой, почти белой палитре прибрежных склонов.

А если обратиться к истории ...

Она идет из глубины веков. Во все времена Ипирос  представлял из себя яркую и самобытную часть истории Греции. Основываясь на свою особо консервативную природу, ипиротис не в силах легко менять устоявшуюся традицию. Но, если копнуть, то по сути все его давние убеждения, что идут из седины столетий, в большой своей части отражают общенациональные ценности. Не раз Север в трудные дни истории одалживал все то, на чем стоит его вера  сила и стойкость - Югу, своему брату, поддерживая его своей непокорностью в борьбе с завоевателями, которых прошло немало: римляне, нормандцы, турки...  Как и Юг, в свою очередь, помог развитию этих суровых земель, поднимая поселения Лефкады, Арты, Ефиры, Керкиры, Аполлонии. Исторически, по большому счету, Ипирос заявил о себе дважды. Первый раз - когда гордый сын своего народа царь Пиррос, взошедший на трон в 295 г до н.э, шесть лет воевал с римлянами, дойдя до Северной Италии и Сицилии, что укрепило силу и дух греческой армии. Тогда-то и родилось выражение "Πύρρειος νίκη", в смысл которого вкладывают не только победу, но и великие потери для народа. И второй раз - когда  именно здесь зарождались первые ростки новогреческого просвещения, как сопротивление Оттоманской Империи, что долгие века держала страну в своих оковах. Как известно, столкновения Оттоманской армии Али Паши, что имел  ставку в Иоаннина, и греческого сопротивления Сулиотон, вызвали гнев Султана, вследствие чего турецкий наместник был обезглавлен.

Не менее богата и разнообразна география этого края.

Географически Ипирос охватывает северо-западную часть страны. Его климатические условия и культурные традиции представляют из себя огромный интерес для туризма. Ипирос - самая гористая часть Греции. Поражающие своей неприступностью Мэтэора,  непокорный Пиндос, уступающий лишь Олимпу, - Смоликас.

Древние называли Ипирос "κομμάτι από την Αιτωλία" - от Юга до Иллирии и , севернее, - до Албании, упомяная так же и озеро Лихнитида, и часть Македонии - сегодняшней Флорины. Ипирос занимает девять тысяч двести три квадратных киломера и вбирает в себя почти четыреста чысяч жителей.

Реки Ипироса поражают таинственной красотой. Петляя среди лесов, то там, то тут, приукрашенные старинными каменными мостами, они журчаньем своим нашептывают тебе древние предания... Как Ахерон, что ведет в царство мертвых...

Известно, что самые большие реки Греции берут свое начало на Ипиросе. Это Аоос, Тиамис и Каламас. Ахерон, Лурос и Арахтос являются притоками Ахелоу.

Самое большое озеро Ипироса - Памватис, на западных берегах которого расстилается Иоаннина. Два основных порта Ипироса: Превеза и Игуменица, напротив последнего расположен остров Керкира. Живописнейшие уголки, обрамляющие морские берега, такие как Парга и Сивота, голубые, неправдоподобные воды Лефкады и Пакси... Нет, - это уже отдельная тема... Туда мы отправимся в следующий раз.

Вообще, мне кажется, что темы рождаются здесь сами собой: когда блуждаешь по древним монастырям и церквушкам, куда и по сей день вереницей тянутся люди за добром, прощением, надеждой на выздоровление, спокойствие и очищение души, впитывая могучую силу христианской ортодоксальности, которую не удалось не только сломить, но даже потревожить никаким завоевателям и ни в какие времена... Или когда несешься на катере до Керкиры, боясь глянуть за борт, когда восхищенно разглядываешь изделия золотых и серебряных дел мастеров Иоаннены, когда после лыжной прогулки наслаждаешься дымком от жаровни в теплых тавернах Мецово, когда удивленно смотришь на людей, что водят хороводы на прославленных народных праздниках Ипироса... Да мало ли...

И хотя улыбку на губах ипиротиса встретишь нечасто, гораздо реже, чем у веселых эллинов юга, потому что суровый климат сделал людей такими же твердыми, как камень, и несмотря на то, что тяжелый ритм народной музыки и сами темы песен, и диалект затерявшихся деревенек, и обычаи - все основано на строгости, выстояно на терпении, сдобрено выносливостью и представляет из себя образец того, что называется - характер ипиротиса: непривтеливый, подозрительный, осторожный,  все-таки это богатый и добрый край. Просто другой... А как иначе? Иначе и не выжил бы... А вот ведь - выстоял и усилием воли своей поднял такие города, такие уголки, что глядя на все на это думаешь: " Да... Что полюбить труднее, то полюбишь надолго..."

 Да и Зевс, по-моему, гневом своим лишь приукрасил местный ландшафт...

 

Страна: 
Total votes: 878
Нет ------------------------------------------Да

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
5 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.